VÍTE, JAK MŮŽE CIZINEC ZÍSKAT ČESKÉ OBČANSTVÍ?

 
VÍTE, JAK MŮŽE CIZINEC ZÍSKAT ČESKÉ OBČANSTVÍ?

Zákon o státním občanství České republiky vysloveně stanoví, že získání českého občanství nemá žadatel žádný právní nárok.

Zákon o státním občanství České republiky vysloveně stanoví, že získání českého občanství nemá žadatel žádný právní nárok. K získání státního občanství musí žadatel splňovat zákonem dané podmínky a v určitých případech* složit zkoušku z českých reálií a z českého jazyka. Žádost o občanství pro cizince podává žadatel OSOBNĚ U KRAJSKÉHO ÚŘADU příslušného podle místa trvalého pobytu, případně v Praze u úřadu městské části Praha 1-22 podle trvalého bydliště.

Kromě všech náležitostí stanovených správním řádem musí být z žádosti také patrné, zda a z jakých důvodů chce žadatel uplatnit prominutí splnění podmínek pro udělení českého občanství. Krajský úřad vyplní s žadatelem dotazník a spolu s žádostí a s písemným stanoviskem příslušného obecního úřadu jej zašle ve lhůtě 30 dní na Ministerstvo vnitra ČR.

 1. Zákon stanovuje jasné podmínky trvalého pobytu pro nárok na získání českého občanství:

 • Žadatel ze země mimo EU musí mít v ČR trvalý pobyt 5 let
 • Žadatel z EU, Švýcarska a zemí které mají s EU Dohodu o evropském hospodářském prostoru musí mít trvalý pobyt 3 roky.
 • Doložená doba 10 let bezprostředně předcházející podání žádosti o oprávněném pobytu na území ČR

Možné zmírnění délky pobytu na území ČR je možné v případech:

 • narození na území ČR
 • mít státní občanství do roku 1968
 • alespoň jeden z rodičů je státním občanem ČR
 • osvojení státním občanem
 • získání českého občanství sňatkem (nebo registrovaným partnerstvím) a sdílením společné domácnosti s občanem ČR nebo s osobou, která má udělený trvalý pobyt na území ČR z humanitárních nebo jiných důvodů zvláštního zřetele.
 • ke dni podání je žadatel mladší 18 let
 • je osobou bez státního občanství nebo má udělený azyl

2. Žadatel musí prokázat, že se skutečně zdržoval na území ČR.

K této skutečnosti se vztahují výjimky nepřítomnosti. Je to například těhotenství, narození dítěte, vážné onemocnění, studium, pracovní stáž.

3. Žadatel je starší 15 let.

 • čistý trestní rejstřík – bez pravomocného odsouzení
 • pokud je délka pobytu v ČR kratší než 10 let, je nutné doložit bezúhonnost ze země kde má občanství, pokud se nejedná o osobu s uděleným azylem

4. Znalost českého jazyka

 • Za znalost českého jazyka se považuje absolvování 3 ročníků základní, střední nebo vysoké školy, kde se vyučuje v češtině.

* V případě nesplnění této podmínky se žadatel přihlásí ke složení zkoušky z ČJ. Krajský úřad má seznam míst, kde se zkoušky skládají.

5. Základní znalost ústavního systému a orientace v kulturních, zeměpisných a historických reáliích.

 • Podmínka se považuje za splněnou, pokud žadatel absolvoval 3 ročníky na základní, střední nebo vysoké škole s výukou v českém jazyce.

* V případě nesplnění této podmínky se žadatel přihlásí ke zkouškám z českých reálií, které se skládají stejným způsobem jako zkoušky z českého jazyka

6. Žadatel neporušil povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů

Žadatel neporušil podmínky vstupu do země, plnil podmínky pro pobyt a neporušil předpisy upravující zdravotní a sociální pojištění, zaměstnanost, odvod daní, poplatky, vyživovací povinnost, veřejnoprávní povinnosti v místě trvalého bydliště.

7. Prokázání výše a zdroje příjmů

Jde o období posledních tří let. Jde i o oznámení přeshraničního převozu hotovosti, doložení bezhotovostních převodů peněz, doklady o zaplacení daní.

8. Žadatel nezatěžoval výrazným způsobem systém státní podpory

Jde o období posledních tří let, o neoprávněné a bezdůvodné žádání o poskytnutí dávek v hmotné nouzi nebo sociální podpory. Výjimku v čerpání podpor tvoří období studia, mateřství, špatného zdravotního stavu)

Žádat o státní občanství ČR může pouze osoba, která se již integrovala do společnosti a nepředstavuje žádné riziko. Státní občanství lze zjednodušeně udělit osobě, která je přínosem pro ČR z hlediska vědeckého, kulturního nebo sportovního.

Tagy :